top of page
Puja Type
At Temple
At Home
Sudarshana Shathka Parayanam
$51
$101
Vadamala (Made in Temple)
$108
N/A
Abhishekam
$51
N/A
GruhaPravesam and Vratham
N./A
$151+$50
Sundarakanda Parayanam (for 3 days)
$201
$251
Wedding
$201
$251
Upanayanam
$201
$251
Kalyanothsavam (Srinivasa, Seetha Rama, Goda Krishna)
$151
$251
Garuda Homam (Sarpadosha & good Health)
$101
$151
Dhanuvanthari Homam
$101
$151
Narasimha Homam
$101
$151
Sri Suktha Homam
$101
$151
Sudharshana Homam
$101
$151
Hiranya Shradham
$51
$151
Seemantham
$101
$151
Shashtyabdhi poorty
$101
$151
Ganapathi Homam
$101
$151
Navagraha Homam
$101
$151
Ayushya Homam
$101
$151
Bhumi Puja
N/A
$151
Vara Lakshmi Vratham
$101
$151
Satya Narayana Vratham
$101
$151
Kesha Khandanam
$51
$151
Akshara bhyasam
$51
$151
Anna Prasanam
$51
$151
Namakaranam
$51
$151
Punyaha Vachanam
N/A
$151
Vahana Puja
$25
N/A
Archana
$11
N/A
bottom of page